Codul Penal – despre violenta

Omorul

Uciderea unei persoane. Este aplicabil violenţei în familie, prin interpretare, când între victimă şi agresor nu sunt relaţii de rudenie ci doar de concubinaj.

Art. 174 / Cod penal în vigoare

Art. 178 / Noul Cod penal

Codul penal incriminează tentativa de omor (Art. 174 alin. 2/ Cod penal în vigoare şi art. 183 / Noul Cod penal)

Omorul calificat

Omorul săvârşit în vreuna din următoarele împrejurări:

a) cu premeditare;

b) din interes material;

c) asupra soţului sau a unei rude apropiate;

d) profitând de starea de neputinţă a victimei de a se apăra;

e) prin mijloace ce pun în pericol viaţa mai multor persoane;

f) în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice ale victimei;

g) pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la urmărire sau arestare, ori de la executarea unei pedepse;

h) pentru a înlesni sau a ascunde săvârşirea altei infracţiuni;

i) în public.

Art. 175 / C. penal în vigoare

Omorul săvârşit în vreuna din următoarele împrejurări:

a) cu premeditare;

b) asupra soţului sau a unei rude apropiate;

c) asupra unui minor care nu a împlinit vârsta de 15 ani;

d) profitând de starea de neputinţă a victimei de a se apăra;

e) asupra unei femei gravide;

f) prin cruzimi;

g) asupra a două sau mai multe persoane;

h) pentru a săvârşi sau a ascunde săvârşirea unei tâlhării sau piraterii;

i) în timpul sau în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice ale victimei.

Art. 179 / Noul Cod penal

Tentativa de omor calificat este incriminată de Art. 175 alin. 2 / C. pen. în vigoare, art. 183 / Noul C. pen.

Omorul deosebit de grav

Omorul săvârşit în vreuna din următoarele împrejurări:

a) prin cruzimi;

b) asupra a două sau mai multor persoane;

c) de către o persoană care a mai săvârşit un omor;

d) pentru a săvârşi sau a ascunde săvârşirea unei tâlhării sau piraterii;

e) asupra unei femei gravide;

f) asupra unui magistrat, poliţist, jandarm ori asupra unui militar în timpul sau în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice ale acestora,

se pedepseşte cu detenţiunea pe viaţă sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi. Tentativa se pedepseşte.

Art. 176 / C. pen. în vigoare

În noul C. pen. nu mai este reglementată această infracţiune. O parte, din faptele cuprinse în cadrul acestei infracţiuni sunt incluse în sfera infracţiunii de omor calificat din noul C. pen. (art. 179 / Noul C. pen.)

Lovirea sau alte violenţe

Lovirea sau orice acte de violenţă cauzatoare de suferinţe fizice.

Lovirea sau actele de violenţă care au pricinuit o vătămare ce necesită pentru vindecare îngrijiri medicale de cel mult 20 de zile.

Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.

Art. 180 / C. pen. în vigoare

Art. 185/ Noul C. pen.

Art. 185 / Noul C. pen. prevede agravante: dacă au pricinuit o vătămare ce necesită pentru vindecare îngrijiri medicale de cel mult 20 de zile (alin. 3) sau dacă au fost săvârşite asupra unui membru de familie (alin. 4).

Acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu la situaţia prevăzută la alin. 4.

Împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală, chiar atunci când acţiunea penală a fost pusă în mişcare din oficiu.

Vătămarea corporală

Fapta prin care s-a pricinuit integrităţii corporale sau sănătăţii o vătămare care necesită pentru vindecare îngrijiri medicale de cel mult 60 de zile.

Art. 181 / C. pen. în vigoare

Art. 186 / noul C. pen.

Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.

Noul C. pen. prevede ca agravantă săvârşirea faptei asupra membrilor familiei, situaţie în care acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu.

Vătămarea corporală gravă

Fapta prin care s-a pricinuit integrităţii corporale sau sănătăţii o vătămare care necesită pentru vindecare îngrijiri medicale mai mult de 60 de zile sau care a avut una din următoarele consecinţe: pierderea unui organ sau a unui simţ, încetarea funcţionării acestora, o infirmitate fizică sau psihică permanentă, sluţirea, avortul ori punerea în primejdie a vieţii persoanei.

Art. 182 / C. pen. în vigoare

Art. 187 / noul C. pen.

Agravantă: când fapta a fost săvârşită în scopul producerii consecinţelor prevăzute.

Codul penal incriminează tentativa de vătămare corporală gravă, atunci când fapta a fost comisă cu intenţie directă (art. 182 alin. 3/ C. pen. în vigoare, art. 187 alin. 3 / noul C. pen.)

Loviri sau vătămări cauzatoare de moarte

Infracţiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte se constituie dacă vreuna din faptele prevăzute în articolele privind lovirea sau alte violenţe, vătămarea corporală şi vătămarea corporală gravă a avut ca urmare moartea victimei.

Art. 183 / C. pen. în vigoare

Art. 188 / noul C. pen.

Art. 180-182 / c. pen. în vigoare şi art. 185 – 187 / noul C. pen. reglementează infracţiunile de: loviri sau alte violenţe, vătămare corporală şi vătămare corporală gravă.

Violul

Actul sexual, de orice natură, cu o persoană de sex diferit sau de acelaşi sex, prin constrângerea acesteia sau profitând de imposibilitatea ei de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa.

Agravante:

1) dacă fapta a fost săvârşită de două sau mai multe persoane împreună

2) dacă victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau în tratamentul făptuitorului;

3) dacă victima este membru al familiei;

4)dacă s-a cauzat victimei o vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;

5)dacă victima nu a împlinit vârsta de 15 ani;

6) dacă fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei

Art. 197 / C. pen. în vigoare

Art. 217 / noul C. pen.

Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Codul penal incriminează tentativa de viol. (Art. 204 / C. pen. în vigoare. Art. 244 / noul C. pen.)

Perversiunea sexuală

Actele de perversiune sexuală săvârşite în public sau dacă au produs scandal public.

Agravante:

Actele de perversiune sexuală cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 15 ani.

Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi actele de perversiune sexuală cu o persoană între 15 – 18 ani, dacă fapta este săvârşită de tutore sau curator ori de către supraveghetor, îngrijitor, medic curant, profesor sau educator, folosindu-se de calitatea sa, ori dacă făptuitorul a abuzat de încrederea victimei sau de autoritatea ori influenţa sa asupra acesteia.

Actele de perversiune sexuală cu o persoană în imposibilitate de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa ori prin constrângere.

Dacă fapta prevăzută în alin. 1-4 are ca urmare vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii sau dacă are ca urmare moartea sau sinuciderea victimei.

Art. 201 / C. pen. în vigoare

Art. 220 / noul C. pen.

Codul penal incriminează tentativa de perversiune sexuală (art. 204 / C. pen. în vigoare, art. 224 / noul C. pen.)

Incestul

Raportul sexual între rude în linie directă sau între fraţi şi surori.

Art. 203 / C. pen. în vigoare

Art. 222 / noul C. pen.

Codul penal incriminează tentativa de incest (art. 204/ C. pen. în vigoare, art. 224 / noul C. pen.)

Ameninţarea

Fapta de a ameninţa o persoană cu săvârşirea unei infracţiuni sau a unei fapte păgubitoare îndreptate împotriva ei, a soţului ori a unei rude apropiate, dacă este de natură să o alarmeze.

Art. 193 / C. pen. în vigoare

Art. 210 / noul C. pen.

Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.

Determinarea sau înlesnirea sinuciderii

Fapta de a determina sau a înlesni sinuciderea unei persoane, dacă sinuciderea sau încercarea de sinucidere a avut loc.

Agravantă:

Când fapta prevăzută în aliniatul precedent s-a săvârşit faţă de un minor sau faţă de o persoană care nu era în stare să-şi dea seama de fapta sa, ori nu putea fi stăpână pe actele sale.

Art. 179 / C. pen. în vigoare

Art. 182 / Noul C. pen.

Lipsirea de libertate în mod ilegal

Cazul în care o persoană este lipsită de libertate în mod ilegal.

Agravante:

În cazul în care fapta este săvârşită prin simularea de calităţi oficiale, prin răpire, de o persoană înarmată, de două sau mai multe persoane împreună sau dacă în schimbul eliberării se cere un folos material sau orice alt avantaj, precum şi în cazul în care victima este minoră sau este supusă unor suferinţe ori sănătatea sau viaţa îi este pusă în pericol.

Dacă pentru eliberarea persoanei se cere, în orice mod, ca statul, o persoană juridică, o organizaţie internaţională interguvernamentală sau un grup de persoane să îndeplinească sau să nu îndeplinească un anumit act.

Dacă fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei.

Art. 189 / C. pen. în vigoare

Art. 201 / Noul C. pen.

Codul penal incriminează tentativa de lipsire de libertate în mod ilegal (art. 189 alin. 5 / C. pen. în vigoare, art. 215 alin. 1 şi 2 / noul C. pen.)

Sclavia

Punerea sau ţinerea unei persoane în stare de sclavie, precum şi traficul de sclavi.

Art. 190 / C. pen. în vigoare

Art. 202 / Noul C. pen.

Codul penal incriminează tentativa de sclavie (art. 190 alin. 2 / C. pen. în vigoare, art. 215 alin. 1 / noul C. pen.)

Abandonul de familie

Săvârşirea, de către persoana care are obligaţie legală de întreţinere, faţă de cel îndreptăţit, a uneia dintre următoarele fapte:

a) părăsirea, alungarea sau lăsarea fără ajutor, expunându-l la suferinţe fizice sau morale;

b) neîndeplinirea cu rea-credinţă a obligaţiei legale de întreţinere prevăzută de lege;

c) neplata cu rea-credinţă, timp de două luni, a pensiei de între,tinere stabilită pe cale judecătorească.

Art. 305 / C. pen. în vigoare

Art. 228 / noul C. pen.

Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.

Nerespectarea măsurilor privind întreţinerea minorului

Reţinerea de către un părinte a copilului să minor, fără consimţământul celuilalt părinte sau al persoanei căreia i-a fost încredinţat minorul potrivit legii sau fapta persoanei i s-a încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească, spre creştere şi educare, de a împiedica, în mod repetat, pe oricare dintre părinţi să aibă legături personale cu minorul, în condiţiile stabilite de părţi sau de organul competent.

Art. 307 / C. pen. în vigoare

Art. 230 / noul C. pen.

Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.

Furtul săvârşit între soţi

Furtul săvârşit între soţi sau rude apropiate sau de către minor în paguba tutorelui său, ori de către cel care locuieşte împreună cu persoana vătămată sau este găzduit de aceasta.

Art. 210 / C. pen. în vigoare

Art. 251 / Noul C. pen.

Împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.

Codul penal în vigoare incriminează tentativa de furt săvârşită între soţi (art. 222 / C. pen. în vigoare). Noul cod penal nu incriminează tentativa de furt săvârşită între soţi.

Violarea de domiciliu

Pătrunderea fără drept, în orice mod, într-o locuinţă, încăpere, dependinţă sau loc împrejmuit ţinând de acestea, fără consimţământul persoanei care le foloseşte sau refuzul de a le părăsi la cererea acesteia.

Art. 192 / C. pen. în vigoare

Art. 208 / Noul C. pen.

Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.

Advertisements
This entry was posted in Legislatie and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s